Arbejdstilsynet ændrer reglerne for kemisk APV (kemisk risikovurdering)

Nye regler for kemisk APV fra Arbejdstilsynet

EcoOnline Blog

Nye regler for APB og kemisk APV

 

Fra den 1. juli 2019 ophæver Arbejdstilsynet kravet om de velkendte skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB).

 

Læs EcoOnlines guide til kemisk risikovurdering >


Den skriftlige arbejdspladsbrugsanvisning som format har samlet for meget støv ude på kontorhylderne, uden at blive brugt til at informere ordentligt om kemisk sikkerhed.

Fremover vil man i stedet sætte fokus på den kemiske APV (også kaldet kemisk risikovurdering), som skal laves på alle arbejdspladser, som håndterer, opbevarer, eller producerer farlige kemiske stoffer og produkter.

Derudover vil man fokusere mere på ordentlig oplæring og instruktion mht. kemi fra arbejdsgivers side. Grunden er, at man har vurderet, at manglende instruktion ofte er grunden til usunde og skadelige arbejdsprocesser.

 

New call-to-action

 

Reglerne for sikkerhedsdatablade gælder fortsat

 

Arbejdstilsynet er ansvarlige for at håndhæve reglerne i den Europæiske REACH-forordning. Det vil sige, at du vel at mærke stadigvæk skal have alle sikkerhedsdatabladene for dine kemiske produkter tilgængelige for dine medarbejdere, sikkerhedsdatabladene skal stadigvæk holdes opdaterede, og du skal stadigvæk gemme dem i 10 år efter endt brug, så myndighederne kan overvåge skadelige langtidseffekter. Alle disse funktioner gøres let med EcoOnlines Chemical Manager eller i ChemiControl.

Sikkerhedsdatabladene lægger derudover grundstenen til den lovpligtige kemiske APV.

 

Hvad er den kemiske APV?

 

Den kemiske APV er en særlig del af den almindelige APV. Den beskriver kemisk risiko og sikkerhed på arbejdspladsen.

I en kemisk APV skal du som arbejdsmiljøansvarlig for din arbejdsplads gennemgå og vurdere følgende spørgsmål:

  • Hvilke stoffer og materialer er farlige, og på hvilken måde?
  • Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne?
  • Hvordan bruger I materialerne, fx blanding og påføringsmetoder?
  • Hvilke forebyggende foranstaltninger, fx afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler skal i træffe?

 

Du skal derudover lave en liste over alle de produkter, I bruger i virksomheden.

Ved at svare på disse spørgsmål udarbejder du altså den kemiske APV, som også er kendt under navnet kemisk risikovurdering.

Hvis du ved udarbejdelse af den kemiske APV finder kemiske risici på din arbejdsplads, skal du tage det med i handlingsplanen for den almindelige APV.

Den kemiske APV er ikke noget nyt. Den har eksisteret længe, men har blot indtil nu været gennemført ved at udarbejde skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger til faremærkede kemiske produkter.

 

Artikel: Din totale guide til kemisk risikovurdering (kemisk APV)

 

Hvad er anderledes?

 

Som du kan se på spørgsmålene i den kemiske APV, minder de meget om det, man redegør for i en arbejdspladsbrugsanvisning. Du skal stadigvæk tage højde for hvordan stoffer bliver brugt, hvilke farer det indebærer og derefter redegøre for, hvilke forebyggende forsanstaltninger og personlige værnemidler medarbejdere skal bruge. Og måske vigtigst af alt, skal den kemiske APV være skriftlig og gøres tilgængelig for de ansatte. Hvor meget der reelt er ændret i forhold til de tidligere regler kan derfor være til at overse. Men der er dog nogle vigtige forskelle.

 


Ifølge Arbejdstilsynet skal din kemiske APV være skriftlig og tilgængelig for de ansatte

Kilde: Retsinformation.dk


 

Kemisk APV ud fra arbejdsproces

Tidligere har man skulle lave en arbejdspladsbrugsanvisning på hvert enkelt faremærket kemisk produkt. Men arbejdstilsynet anbefaler nu, at man i stedet foretager den kemiske risikovurdering ud fra en bestemt arbejdsproces.

I én arbejdsproces kan du for eksempel rutinemæssigt bruge tre forskellige kemiske produkter. For at forenkle arbejdet og samtidig gøre det lettere for medarbejderen at overskue, laver du altså nu en kemisk risikovurdering, hvor du tager højde for alle disse tre produkter og hvordan de anvendes.

Det er her vigtigt, at du overvejer ALLE kilder til eksponering. To ufarlige produkter kan for eksempel reagere kemisk med hinanden og producere et farligt stof i en arbejdsproces. Et eksempel på dette er når kemikalier sammenblandes og danner en giftig gas. Farlige eksponeringer kan også skabes som direkte produkt af arbejdsprocessen, som for eksempel ved svejserøg.

Efter en grundig risikovurdering anbefaler du så foranstaltninger og personlige værnemidler ud fra de farligste kemikalier i arbejdsprocessen. Husk at dette skal være skriftligt og gøres tilgængeligt for medarbejderne.

 

Kemisk APV (risikovurdering) med EcoOnlines system

Både EcoOnlines Chemical Manager og ChemiControl har funktioner, som gør dette arbejde let. I ChemiControl har du mulighed for at oprette en såkaldt Gruppe-APB som indeholder lokale sikkerhedsoplysninger for en bestemt arbejdsproces eller for flere lignende produkter med samme farlige egenskaber. I vores nye produkt Chemical Manager er de nye regelændringer tænkt ind i systemet, og du kan ligeldes oprette en skriftlig kemisk APV med oplysninger fra sikkerhedsdatablade og egne lokale sikkerhedsinstruktioner ud fra en bestemt arbejdssproces. Systemerne tilbyder derudover flere funktioner, som f.eks. adgang med QR-koder via smartphone, som sørger for at dine medarbejdere har hurtig adgang til dine kemiske APV’er, når de skal bruge dem.

 

Øget fokus på instruktion

Regelændringer indebærer at arbejdstilsynet fremover vil fokusere mere på, at medarbejdere bliver instrueret ordentligt i sikker håndtering af farlige stoffer og materialer. Du kan læse den officielle tekst herunder. Vil du undgå anmærkninger, når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det derfor vigtigt at du har styr på to ting:

  1. At du har sørget for en grundig, både mundtlig og skriftlig, instruktion i sikker anvendelse.
  2. At alle medarbejdere har adgang til sikkerhedsoplysningerne på skrift efter instruktionen.

Ifølge bekendtgørelsen skal de ansatte modtage tilstrækkelig instruktion i sikker brug af kemi

Kilde: Retsinformation.dk


 

Læs mere om regelændringerne for kemisk risikovurdering og den kemiske APV på amid.dk

 

Få Styr på kemien med Chemical Manager

Med EcoOnlines Chemical Manager holder du styr på din kemiske dokumentation og kommunikation:

  • Find dine SDS'er i Nordens største SDS database
  • SDS'er holdes løbende opdaterede
  • Opret kemisk APV med automatisk udtræk af info fra sikkerhedsdatablad
  • Og meget mere!

New call-to-action

Offentliggjort
21. February 2020