En arbejdspladsbrugsanvisning er for eksempel et krav for faremærkede spraymalinger

Arbejdspladsbrugsanvisningen og nye regler for kemisk APV

EcoOnline Blog

En arbejdspladsbrugsanvisning var et lovpligtigt dokument, der indtil 1. juli 2019 blev brugt til at instruere medarbejderne i sikker håndtering af farlige kemiske produkter.

Efter denne dato blev kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger afskaffet og Arbejdstilsynet fokuserer nu mere på den kemiske APV og grundig sikkerhedsinstruktion til medarbejderne.

 

Havde du som dansk arbejdsgiver ansatte, der arbejdede med farlige stoffer og materialer, skulle du sørge for at udarbejde skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger.

Arbejdspladsbrugsanvisningen bruges stadigvæk på nogle arbejdspladser. Dens formål er at vejlede medarbejdere i brugen af et kemikalie eller kemisk produkt på en specifik arbejdsplads, og til de specifikke anvendelsesområder for at sikre de ansattes sikkerhed og helbred.

Efter regelændringer om APB og kemisk APV, vil Arbejdstilsynet ved kontrolbesøg i dag ikke spørge til skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger, men vil i stedet bede om at se en kemisk risikovurdering (kemisk APV), samt kontrollere hvor godt medarbejderne er sat ind i sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdsopgaver der indebærer brug af farlige kemikalier.

 

Med basis i sikkerhedsdatabladet

 

Til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisningen bruger man informationerne i produktets sikkerhedsdatablad, som er sendt med fra leverandøren. Da leverandøren ikke kender til forholdene på din arbejdsplads, sammenholder arbejdspladsbrugsanvisningen disse oplysninger med de lokale forhold i virksomheden, såsom anvendelse af produktet, og tilføjer derudover oplysninger som:

  • Placering af personlige værnemidler, som skal anvendes ved brug
  • Placering af førstehjælps- og brandslukningsudstyr
  • Hvordan affald håndteres, m.m.

Formålet med arbejdspladsbrugsanvisninger er at gøre medarbejdere bekendt med de farer, der er forbundet med at bruge et kemisk produkt, samt at kende til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler.

Arbejdspladsbrugsanvisningen skulle derudover være tilgængelig på dansk, eller på det sprog som de ansatte taler, hvis de ikke taler dansk.

 

Nye regler fra Arbejdstilsynet og den kemiske risikovurdering (kemisk APV)

 

Fra d. 1. juli 2019 kom der nye regler på området. Lovkravet til skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger blev fjernet og Arbejdstilsynet fokuserer nu i stedet blot på den kemiske risikovurdering og grundig sikkerhedsinstruktion af medarbejdere.

De ansatte skulle indtil 1. juli 2019 have arbejdspladsbrugsanvisningen udleveret, eller have let adgang til den. I dag gælder det samme krav, men blot for en kemisk risikovurdering (kemisk APV).

Du kan med fordel give medarbejdere adgang til en kemisk risikovurdering gennem medarbejderadgang til en elektronisk database som EcoOnlines Chemical Manager – det er nemlig ikke påkrævet at have dokumenterne i fysisk form.

 

Instruktion som opfølgning på kemisk risikovurdering

 

Efter de nye regler kommer Arbejdstilsynet til at sætte mere fokus på grundig instruktion og oplæring i sikker håndtering af kemikalier.

Der kan være mange farer forbundet med arbejde med farlige stoffer og materialer, både på kort og langt sigt. Mange kemikalier kan give sundhedsskader, hvis du indånder dem, indtager dem eller får dem på huden eller i øjnene.

Instruktionen skal indeholde en gennemgang af hvilke forholdsregler, der skal tages ved arbejde med et stof i form af både organisatoriske og tekniske foranstaltninger og personlige værnemidler.

Det er arbejdsgiverens pligt at informere medarbejderen om eventuelle ulykker eller sygdomme som arbejdet kan føre til, hvis man ikke tager de påkrævede forholdsregler.

 

Dette skal ske ved:

  • Nyansættelser og nye arbejdsopgaver
  • Ved forflyttelse og ændring af arbejdsopgaver
  • Ved indførelse af nyt eller ændring af eksisterende arbejdsudstyr, teknologi, arbejdsprocesser, arbejde med udsættelse for stoffer og materialer (at.dk)

Det er arbejdsgivers ansvar at medarbejderen har forstået instruktionen og det kan være nødvendigt at gentage instruktionen for at sikre at medarbejderen arbejder forsvarlig.

Der er ikke i sig selv krav til at instruktionen skal være skriftlig, men instruktion i f.eks. håndtering af særligt farlige stoffer og materialer, eller maskiner, skal være understøttet af skriftligt materiale.

 

Opdatering af APB eller kemisk risikovurdering

 

Arbejdspladsbrugsanvisningen skulle holdes ajour, hvis leverandøren opdaterer sikkerhedsdatabladet med nye informationer. Det samme gælder for den kemiske risikovurdering (kemisk APV) i dag.

Der kan også ske interne ændringer i virksomheden, f.eks. ændrede arbejdsgange, og i disse tilfælde er det arbejdsgivers ansvar at kemisk risikovurdering og den tilhørende instruktion opdateres til de nye forhold.

Du kan læse mere om arbejdspladsbrugsanvisninger på arbejdstilsynet.dk

 

Få styr på kemien med Chemical Manager

Med EcoOnlines Chemical Manager holder du styr på din kemiske dokumentation og kommunikation:

  • Find dine SDS'er i Nordens største SDS database
  • SDS'er holdes løbende opdaterede
  • Opret kemisk APV med automatisk udtræk af info fra sikkerhedsdatablad
  • Og meget mere!

 

New call-to-action

Offentliggjort
26. April 2020